Phòng chống bão số 12

Phòng chống bão số 12

100%CBGVCNV tham gia phòng chống bão số 12, chuẩn bị vật dụng tư trang tham gia chống bão